Sporen van de Tempelieren in Nederland - http://www.tempelieren.nl - © Ben Brus 2003-2012 BredaTe Breda zouden de Tempelieren een kapel hebben gebouwd op de hoek van de Hal- en de Veterstraat. De laatst genoemde heette later: St. Jansstraat. Wanneer de kapel werd gebouwd is niet bekend.


De kapel groeide uit tot een “hofstad” met woonruimten en grondbezit. Het is niet duidelijk of deze uitbreiding tot stand kwam tijdens het bewind van de Tempelorde, of pas nadat de overdracht aan de Hospitaalridders had plaats gevonden. (Van Lawick, pg. 3, 5 en 6.)


De kapel viel ten prooi aan de stadsbrand van 1543. Op de zelfde plaats bouwden de Johannieters opnieuw een kapel. Na de overgave van de stad werd deze verbouwd tot “hoofdwacht” voor het garnizoen. In 1766 werd ze afgebroken. (Van Lawick, pg.11.)


W.Moll vermeldt in zijn “Kerkgeschiedenis van Nederland” ( Deel II, Stuk 2, pg.133.) dat de Tempelorde in Breda een kapel bezat.

Goudriaan plaatst het tempelierenklooster in Breda op de eliminatielijst. Dit betekent, dat geen bevestiging werd gevonden voor het betaan ervan en dat hij berichten over het bestaan van dit klooster als legende beschouwt. Als literatuur vermeldt hij: “Van Veen, Gesch.Atlas III 33. Zie Placidus (1952/76) 157-158.”


Samenvatting: Van de Johannieterkapel aan de Veterstraat wordt aangenomen, dat ze oorspronkelijk gebouwd werd door de Tempelieren. De kapel groeide uit tot een “hofstad”. Ze brandde af in 1543, werd herbouwd en later verbouwd tot HoofdwachtLiteratuur


Goudriaan, K. : Kloosterlijst. http://www2.let.vu.nl/oz


Lawick, H.Ch.G. Baron van: Enige verzamelde gegevens omtrent de Commanderij ter Braeke van de Orde der Ridders van Sint Jan in N.-Brabant. In: Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda “De Oranjeboom”. II, jrg. 1949, Pg.1 – 17.


Moll, W.: Kerkgeschiedenis van Nederland vňňr de Hervorming. Arnhem, 1866.Verder Terug Home