Sporen van de Tempelieren in Nederland - http://www.tempelieren.nl - © Ben Brus 2003-2012 

 

Haaren

 

In Haaren treft men de Tempeliersweg en het Tempeliersdal aan. De Encyclopedie van Noord Brabant ( pg.159 ) maakt er melding van als een herinnering aan de Tempelorde.

De naam Tempeliersweg werd ongeveer een halve eeuw geleden bij raadsbesluit gegeven. Voordien was de naam: Kerkeindseweg. Tot de naam Tempeliersdal voor een straat in een nieuwbouwwijk werd pas in de tachtiger jaren van de vorige eeuw besloten. Afgezien van een vaag gerucht over een “Tempeliershoeve” aan de Kerkeindseweg kwam voorheen een benaming met “Tempel” of “Tempelier”in Haaren en omgeving niet ter sprake.

         

 

 De Tempelhoeve aan de Tempeliersweg in Haaren

 

In de jaren na de oorlog heeft de heer Jan Schuurman – destijds secretaris van de heemkundekring en werkzaam in het notariaat – onderzoek gedaan naar de hofstede aan het eind van de Kerkeindseweg. Hij vond in archieven inderdaad de naam “Tempeliershoeve”. Welke documenten dit betrof, is op het ogenblik bij de betrokken heemkundekring niet bekend.

De weg is sindsdien omgedoopt tot Tempeliersweg. Het huisnummer van de hoeve is 46. De huidige boerderij stamt uit 1786, maar werd in de loop der tijd nogal ingrijpend verbouwd.

Indertijd was de hofstede omgeven door een gracht. ( Zie onderstaand kadasterkaartje.) Door de eigenaar werd er in gevist. Ook visstroperij kwam voor.

 

 

 

 

Situatie van de Tempelhoeve te Haaren in 1904

 

Het kaartje geeft de situatie van 1904 weer. Het ligt voor de hand, dat in een vroeger stadium een voorganger van de hoeve meer in het midden van het door de gracht omsloten terrein heeft gelegen. In 1926 werd de gracht gedempt.

Tot voor kort waren geen Archeologische vondsten uit de omgeving bekend.

Vanaf 2008 worden in verband met nieuwbouwplannen rond de boerderij opgravingen uitgevoerd. Aan het licht kwamen sporen van een omgrachte hoeve, van een ander gebouw, mogelijk een voorraadschuur en van resten van twee boomstamputten. De vondsten worden gedateerd als stammend uit de 12de à 13de eeuw.Het eindrapport van de opgraving is nog niet beschikbaar.

 

Dat Haaren in de middeleeuwen in het langeafstandsverkeer een bepaalde rol heeft gespeeld, mag wel worden aangenomen. Vanouds vindt men bij Haaren een Bosschebaan, een Antwerpsebaan en een Heusdensebaan. Sommigen speculeren ook over een weg uit de Romeinse tijd, die via Haaren zou hebben gelopen.

 

Samenvatting: Een vaag gerucht, een toponiem, een omgrachte hoeve van oude datum, archeologische vondsten en een zekere betrokkenheid bij het doorgaande verkeer in vroegere tijd doen met enig recht vermoeden, dat in Haaren een steunpunt van de Tempelorde gevestigd is geweest.

 

 

 

 

Verder Terug Home