Sporen van de Tempelieren in Nederland - http://www.tempelieren.nl - © Ben Brus 2003-2012 Sporen van de

TEMPELIEREN

in NederlandOVER DEZE SITE

Aanleiding, vraagstelling, werkwijze


DE TEMPELORDE

Een beknopte schets


MOGELIJKE VESTIGINGEN
IN NEDERLAND

Een wat lange opsomming van mogelijke sporen


DISCUSSIE

Nieuwe inzichten?
De Ridderorde van de Tempelieren was werkzaam in de twaalfde en dertiende eeuw ten tijde van de Kruistochten. Haar leden waren strijdende monniken: tegelijk kloosterling en krijgsman. Oorspronkelijk stelden zij zich tot taak: het beschermen van pelgrims naar de Heilige Plaatsen in Palestina en het beveiligen van de wegen daar naartoe. Spoedig werd ook het verdedigen van het Heilig-Land tegen de aanvallen van de Islamieten hun doel.

De Orde was rijk en machtig. Verbreid over heel Europa bezat zij kloosters en landerijen. Haar hoofdkwartier was gevestigd in Jeruzalem. Haar leger werd gerespecteerd en gevreesd door vriend en vijand.


Over de Orde is zeer veel bekend. Bibliotheken zijn er over volgeschreven. Merkwaardig is, dat over de aanwezigheid van de Tempelorde in Nederland nauwelijks iets bekend is. Zelfs een betrouwbaar overzicht van haar vestigingen in ons land is niet beschikbaar. Met deze site wordt een poging gedaan nog aanwezige sporen van “De Tempel” in Nederland te achterhalen.


Dit is de vijftiende versie, verschenen: Februari 2016.

Eerste versie: Juli 2003 - Tweede: September 2003 - Derde: Februari 2004 -
Vierde: Juli 2004 - Vijfde: Januari 2005 - Zesde: Juni 2005 -
Zevende: Oct. 2005 - Achtste: Sept. 2006 - Negende: Maart 2007 -
Tiende: Febr. 2008 - Elfde: Juli 2008 - Twaalfde: December 2008 -
Dertiende: Januari 2012 - Veertiende: November 2012 -

Copyright Ben Brus
info@tempelieren.nl
Over de auteurHet overnemen met bronvermelding van niet-cursief weergegeven tekst voor
niet-commerciële doeleinden is toegestaan.